Porażenie Erba

Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska i ochrona danych osobowych

Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska i ochrona danych osobowych

Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska i ochrona danych osobowych

Na placówce medycznej jako administratorze danych spoczywa obowiązek udostępnienia dokumentacji w sposób zgodny z przepisami.

W razie nieprawidłowego udostępnienia dokumentacji medycznej, podmiotowi odpowiedziały dopuszcza się:

 • naruszenia praw pacjenta w postaci jego dóbr osobistych
 • naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
 • naruszenie tajemnicy lekarskiej

Dokumentacja medyczna zawiera bowiem szereg informacji dotyczących pacjenta między innymi:

 • dane teleadresowe
 • opis jego stanu zdrowia
 • udzielonych świadczeń medycznych

bezpłatna konsultacja

Kto jest uprawniony do dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta podmiot udzielający świadczeń medycznych udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi
 • jego przedstawicielowi ustawowemu
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • a przypadku śmierci pacjenta upoważnionej osobie przed jego śmiercią
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
 • sądom w tym sądom dyscyplinarnym
 • prokuratorom
 • lekarzom sądowym
 • rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonymi przez te podmioty postępowaniami

W przypadku nieprawidłowego udostępnia dokumentacji medycznej placówce medycznej grożą:

 • roszczeniami pacjenta w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych
 • odpowiedzialność karna za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
 • odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy lekarskiej

Jakie obowiązują termin?

Jak wskazuje art. 27 ustawy o prawach pacjenta, dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń medycznych
 • poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
 • poprzez wydanie oryginału
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych

W praktyce podstawowym sposobem udostępniania dokumentacji jest:

 • umożliwienie wglądu do niej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń medycznych
 • uzyskanie wyciągu lub kopii takiej dokumentacji

Decyzja co do wyboru sposobu udostępnienia dokumentacji należy do pacjenta. Pierwsza z form udostępnienia jest bezpłatna.

Natomiast w przypadku wystąpienia przez pacjenta lub osobę przez niego upoważnioną z wnioskiem o sporządzenie wyciągu, odpisów, kopii lub wydruków dokumentów, placówka medyczna zazwyczaj pobiera opłatę. Wynosi ona obecnie maksymalnie 0,30 gr. za każdą stronę.

Co prawda przepisy ustawy o prawach pacjenta nie określają terminu, w jakim placówka medyczna ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, jednak, jak wynika z § 78 rozporządzenia, takie udostępnienie podmiotom i organom uprawnionym powinno nastąpić niezwłocznie.

zadzwoń teraz

Kto jest upoważniony do wglądu w dokumentację medyczną

W imieniu pacjenta prawo dostępu do dokumentacji może uzyskać osoba przez niego upoważniona. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych, a także do otrzymania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, zamieszcza się lub dołącza do dokumentacji indywidualnej pacjenta, czyli do historii jego choroby (§ 8 ww. rozporządzenia).

Po śmierci pacjenta

Rodzina pacjenta może mieć wgląd w jego dokumentację medyczną, nawet jeśli zostawił on dla niej upoważnienie w innym szpitalu, niż zmarł.

 Co z tajemnicą lekarską

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest bezpośrednio powiązane z pojęciem tajemnicy lekarskiej. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Ustawodawca dopuścił wyjątek, w którym zwalnia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku rozpoznaniem szczególnie niebezpiecznej choroby, o której musi powiadomić państwowy inspektorat sanitarny.

 Sankcje za nielegalne ujawnienie

Ujawnienie danych zawartych w dokumentacji medycznej może stanowić naruszenie tajemnicy prywatnej pacjenta a także tajemnicy lekarskiej. Ochronę informacji objętych tajemnicą lekarską zapewnia kodeks karny – art. 266 § 1 k.k Za nie zachowanie tajemnicy lekarskiej lekarz podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Gdzie szukać pomocy?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych od wielu lat walczy o prawa pacjenta. Bezpodstawne złamanie tajemnicy lekarskiej jest naruszeniem prawa pacjenta oraz naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli uważasz, że lekarza lub placówka medyczna dopuściła się złamania tajemnicy lekarskiej niezwłocznie zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Będziemy razem walczyć o sprawiedliwość oraz godne zadośćuczynienie.

Więcej o naszej działalności

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment